Privacy en juridische kennisgeving

Auteursrechtbeleid van Plex

Als je van mening bent dat jouw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden door het gebruik van een van de Diensten van Plex, neem dan contact met ons op. Vermeld in jouw melding (1) een identificatie van de vermeende inbreukmakende inhoud; (2) een identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat geschonden zou zijn, en/of een uitleg over hoe jij vindt dat jouw rechten worden geschonden; (3) jouw contactgegevens, inclusief je volledige naam, telefoonnummer, bedrijf, postadres en e-mailadres, die stuk voor stuk waar en geldig moeten zijn; (4) jouw handtekening in ofwel elektronische of fysieke vorm; en (5) de volgende beweringen:

  • "Ik zweer op straffe van meineed dat ik de eigenaar van de geïdentificeerde auteursrechtelijk beschermde inhoud ben, of dat ik bevoegd ben om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waar vermeend inbreuk op is gemaakt."
  • 'Ik zweer op straffe van meineed, dat de informatie in deze kennisgeving correct is.'
  • "Ik geloof oprecht dat het gebruik van de geïdentificeerde auteursrechtelijk beschermde inhoud niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan."

Na ontvangst van de melding, zal Plex de nodige maatregelen nemen, naar eigen goeddunken, zoals contact opnemen met de gebruiker die verantwoordelijk is voor de vermeend inbreukmakende inhoud, het verwijderen van de inhoud, of een account van de verantwoordelijke gebruiker schorsen. In sommige gevallen, waarbij Plex een tegenbericht ontvangt van de gebruiker, dan kan Plex het materiaal wederom beschikbaar maken.