Privacy en juridische kennisgeving

Dienstvoorwaarden van Plex

Herzien op 10 juli 2015

Bedankt voor het gebruik van Plex! Door de 'Dienst(en)' van Plex te openen, gebruiken, downloaden of te bezoeken, inclusief de website van Plex, de software van Plex en de hier omschreven producten, en alle andere producten of materialen die door Plex GmbH, een Zwitsers bedrijf en haar dochterondernemingen (samen, 'Plex'), geleverd worden, ga je akkoord met de in deze overeenkomst ('Overeenkomst'), vermelde voorwaarden ('Voorwaarden'). Plex behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Eventuele herzieningen van de Voorwaarden zullen op de website van Plex gepubliceerd worden. Door de Diensten te blijven gebruiken, ga je akkoord met eventuele wijzigingen of herzieningen van de Voorwaarden.

Plex Software

 1. Plex verleent een persoonlijke, niet-commerciële, wereldwijde, royaltyvrije, herroepbare, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven, en niet-exclusieve licentie aan jou om de software die door Plex aan jou geleverd is te gebruiken als onderdeel van de Diensten ( 'Software'). Deze licentie heeft enkel tot doel om jou te laten profiteren van het gebruik en de voordelen van de Diensten op de wijze die binnen deze Voorwaarden is toegestaan.
 2. De Software bevat enkele uitvoerbare modules waarvoor Plex een vergunning heeft van externe aanbieders ('Componenten voor externe partijen') die onderhevig kunnen zijn aan verschillende licentievoorwaarden van eindgebruikers, zoals gespecificeerd in de licentieovereenkomst(en) die geleverd worden bij zulke componenten van externe partijen.
 3. Behalve zoals uiteengezet in de volgende sectie, is het niet toegestaan voor jou of iemand anders om direct of indirect: (1) een gedeelte van de Software te kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of verhuren; (2) de broncode te reverse-engineeren, ontrafelen, ontleden of op een andere manier de broncode of structuur, volgorde en/of organisatie te ontdekken van de volledige of gedeeltelijke Software, tenzij wetten deze restricties verbieden of je schriftelijke toestemming hebt; (3) de Software te huren of verhuren of te gebruiken voor timesharing of doeleinden van een dienstverleningsbureau; (4) verbeteringen te ontwikkelen, modificeren of af te leiden uit de werking van de Software, of delen daarvan in andere producten, software, werk, uitrusting, of product te verwerken (behalve dat je de Software aan mag passen en/of bewerken volgens de uitleg in de documentatie of zoals geautoriseerd in een licentieovereenkomst van externe licentiehouders van Plex en van toepassing is op componenten voor externe partijen); of (5) de overzetting, transmissie, export, of re-export van de Software of een gedeelte daarvan of enige technische gegevens die samenhangen met andere Software.
 4. Plex verleent jou een persoonlijke, niet-commerciële, wereldwijde, royaltyvrije, herroepbare, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven en niet-exclusieve licentie om de Plex Media Server Software (PMS Software) te reproduceren en te distribueren, volgens de volgende voorwaarden: je mag geen vergoeding voor de PMS-software rekenen, en je mag geen afzonderlijke kosten in rekening brengen voor de installatie; je mag de PMS-software alleen kopiëren, verspreiden en installeren als anderen de PMS-software daadwerkelijk nodig hebben, en niet meer dan vijf (5) keer per kalenderdag of meer dan vijfentwintig (25) keer per kalendermaand; je mag de PMS-software niet aanbieden aan het publiek voor het downloaden op of in verband met enige commerciële online website, wanneer er al dan niet een vergoeding in rekening is gebracht voor de PMS-software; je moet voldoen aan alle andere voorwaarden uiteengezet in dit document; je gaat ermee akkoord dat Plex de licentie in deze paragraaf kan intrekken of beëindigen, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken. Deze sectie dient als voorbeeld en is bedoeld om het kopiëren en verspreiden van de PMS-software redelijkerwijs toe te staan in verband met diensten, zoals voor installatie in een thuistheater of mediacentrum thuis, waarbij je de PMS-software voor het gemak op de computers van jouw klanten installeert in verband met andere diensten of producten die je aanbiedt aan hen, en/of in opslagplaatsen van Arch Linux en soortgelijke distributiemiddelen.
 5. Je dient eigendomsvermeldingen van de Software te onderhouden en mag deze niet verwijderen, noch onleesbaar maken en dient dergelijke aankondigingen precies op alle toegestane kopieën van de Software te reproduceren.
 6. Je mag de Software uitsluitend reverse engineeren (1), zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, of (2) voor het doel van het debuggen van wijzigingen die door jou aan bepaalde broncode van bestanden van externe partijen gemaakt zijn en gelicenseerd zijn onder de GNU Lesser General Public License (LGPL ) of onder de GNU General Public License-versie 2 (GPL2) en slechts op voorwaarde dat je voorafgaand aan dergelijke reverse engineering voor zover binnen deze zin is toegestaan, eerder redelijk ter goede trouw hebt geprobeerd om dergelijke wijzigingen te voorkomen met het gebruik van andere middelen dan de reverse engineering-technieken om de software te debuggen en deze pogingen mislukt zijn.
 7. Zoals tussen de partijen en tenzij anders bepaald in een licentieovereenkomst voor de Componenten van externe partijen, zal Plex een titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten van en op de Software en eventuele kopieën of afgeleide werken bezitten, behalve dat je tijdens het downloaden van de software, rechten op een titel behoudt die je bezit en de opnamemedia waarop de software is opgenomen.
 8. Je begrijpt dat Plex of haar licentiegevers de Diensten kan wijzigen of het aanbieden van de Diensten op elk gewenst moment stop kan zetten.
 9. Het is niet toegestaan om gebruik te maken, of anderen te helpen bij het gebruik van gegevensadapters of soortgelijke technologieën die worden gebruikt door of met de Diensten die zijn ontworpen om gegevens van Plex te ontvangen en gebruiken, evenals bijbehorende externe gegevensaanbieders en hun filialen en externe partijen, behalve om deze gegevens te ontvangen en gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en jouw overeenkomst met de externe gegevensaanbieders en hun filialen en externe partijen, inclusief maar niet beperkt tot gegevens die via de Diensten of anderszins daadwerkelijk beschikbaar zijn gesteld door een dienst via een API, een download, een database, of dergelijke.
 10. Deze Overeenkomst geeft je niet het recht om de Diensten te ondersteunen, verbeteren, patchen, upgraden of repareren (gezamenlijk 'Ondersteuning'). Dergelijke Ondersteuning voor de Diensten die Plex beschikbaar stelt volgens eigen goeddunken, zal onderdeel worden van de Diensten en zal onderworpen worden aan deze Voorwaarden.

Gegevens

Gegevens van Plex of een andere externe partij die gegevens aanbiedt kunnen worden vertraagd of niet beschikbaar zijn, zoals gespecificeerd door Plex of deze externe partijen die gegevens verstrekken. Plex controleert geen gegevens die verstrekt zijn door Plex of een andere externe partij die gegevens aanbiedt en wijst elke verplichting om dat te doen af. Plex, diens externe partijen die gegevens leveren en andere zakelijke partners: (1) wijzen uitdrukkelijk de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van de gegevens of van externe partijen die gegevens aanbieden af, en (2) zijn niet aansprakelijk voor mogelijke fouten, omissies of andere gebreken, onbeschikbaarheid van, vertragingen of onderbrekingen in dergelijke gegevens of externe partijen die gegevens aanbieden.

Acceptabel gebruik

 1. Het is niet toegestaan ​​voor jou of iemand anders om gebruik te maken van de Diensten om het volgende te doen:
  1. Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten, of rechten met betrekking tot publiciteit of privacy van een externe partij;
  2. Handelen in strijd met de wet, statuten, verordeningen of regelgeving, of enige andere handeling die de wettelijke aansprakelijkheid zou veroorzaken of misdadig is;
  3. Het verspreiden, overdragen of opslaan van informatie of materiaal in een vorm die of formaat dat schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, misleidend, lasterlijk, vulgair, obsceen, ongepast of anderszins verwerpelijk is, of anderszins een wet of recht van derden schendt, of
  4. Het verspreiden van enige software-virussen of andere computercodes, bestanden, programma's en dergelijke die zonder beperking de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur onderbreken, vernietigen of beperken, overtreedt de beveiliging van enig computernetwerk, of dergelijke.
 2. Als verboden gebruik onder onze aandacht komt, behouden wij ons het recht voor om de accounts in verband met verboden gebruik uit te schakelen of anderszins jouw toegang tot de Diensten te beëindigen.

Jouw materiaal

 1. Je behoudt nog steeds de eigendomsrechten voor de inhoud die je via de Diensten beschikbaar maakt of anderszins gebruikt in combinatie met de Diensten. Echter, door de Diensten met bepaalde inhoud te gebruiken, bijvoorbeeld door het gebruik van de Diensten om bepaalde inhoud te delen of toegang tot bepaalde inhoud te verlenen, geef je Plex (en alle externe partijen waar wij mee samenwerken om de Diensten te leveren) een wereldwijde licentie om de specifieke inhoud en metadata in verband met de inhoud te reproduceren, te wijzigen, werken af te leiden, te verzenden, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te verspreiden, en anders te gebruiken, zoals afbeeldingen van jou of foto's die op een andere manier gekoppeld zijn aan jouw account. De rechten die je ons verleent binnen deze licentie zijn alleen bedoeld voor het beperkte doel om onze Diensten aan jou te verstrekken. Je mag de Diensten niet gebruiken voor materiaal waarvoor je niet het recht hebt om ons deze licentie te verlenen.
 2. De Diensten kunnen functies bevatten waarmee je jouw materiaal kunt delen met anderen. Wees voorzichtig bij het bepalen van het materiaal dat je met andere gebruikers deelt; Plex is niet verantwoordelijk voor hoe anderen gebruik maken van jouw materiaal. Daarnaast verleen je aan elke gebruiker met wie je het materiaal via de Dienst deelt een niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van het materiaal, reproductie van kopieën, distributie, weergave en het gedeelde materiaal uit te voeren zoals toegestaan ​​door de functionaliteit van de Dienst en onder deze overeenkomst. Je mag geen materiaal met anderen delen via de Diensten als je niet het recht bezit om deze licentie uit te geven aan gebruikers met wie je de inhoud deelt.
 3. Je begrijpt dat Plex inhoud die je plaatst kan verwijderen of toe kan voegen aan een berichtenforum of een soortgelijke dienst die Plex verzorgt, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook.

Materiaal van anderen

 1. Je erkent dat al het materiaal dat je via de Software of andere diensten gebruikt toegankelijk is op eigen risico, en dat je zelf verantwoordelijk bent voor eventuele schade of aansprakelijkheid aan enige partij die voortvloeit uit dergelijke toegang.
 2. Je begrijpt dat je door het gebruik van de Diensten materiaal tegen kunt komen dat wellicht beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend voor jou is. Plex inspecteert, screent of controleert het materiaal dat geplaatst, gedeeld of beschikbaar wordt gemaakt via de Diensten niet en Plex biedt geen garanties met betrekking tot ​​de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud.
 3. Je erkent dat het ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal van anderen jou kan blootstellen aan civiele en strafrechtelijke sancties, met inbegrip van mogelijke schadevergoeding voor schending van het auteursrecht.

Ontwikkelaars en Interfacing Software

 1. 'Interfacing Software' betekent software die je bemachtigt of levert en die toegang heeft of Software van Plex gebruikt als onderdeel van de de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot plug-ins voor de Diensten, plug-ins, voor zenders, metadata-agenten en klantentoepassingen die rechtstreeks of indirect met de Diensten communiceren.
 2. Door Interfacing Software te maken, of anderen te helpen om het te maken, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:
  1. Je verleent Plex en haar relaties over de hele wereld een wereldwijd, niet-exclusief en royaltyvrij recht en de licentie voor het gebruik (met inbegrip van het testen, hosten en koppelen aan), kopiëren, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, reproduceren in kopieën voor distributie en het distribueren van kopieën van Interfacing Software die door jou of met jouw hulp gemaakt is.
  2. In de broncode van de Interfacing Software zul je een auteursrechtvermelding maken in de vorm: Copyright © . Je verleent Plex toestemming om namens jou een gratis licentie te verlenen aan personen die een kopie van de Interfacing Software en bijbehorende documentatie verkrijgen van Plex, om zonder beperkingen om te gaan met de Interfacing Software, inclusief zonder beperking van de rechten voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, sub-licenseren en/of verkopen van kopieën van de Interfacing Software en om personen toestemming te geven voor wie de Interfacing Software bestemd is onder de volgende voorwaarden: bovenstaande auteursrechtvermelding en dit toestemmingsbericht zullen in alle kopieën van substantiële onderdelen van de Interfacing Software vermeld worden. DE INTERFACING SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ZOALS DEZE IS', IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN DE AUTEURSRECHTEN AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GEHOUDEN VOOR VORDERINGEN, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, OFTEWEL IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEDEN OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBINDING MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE SITUATIES MET BETREKKING TOT DE INTERFACING SOFTWARE.
  3. Je kunt ons op de hoogte brengen als je niet wilt dat Plex kopieën van de Interfacing Software gebruikt, distribueert, kopieert, openbaar maakt, in kopieën reproduceert voor distributie, of kopieën distribueert die jij hebt gecreëerd. Plex zal dit soort verzoeken inwilligen, zolang Plex een overgangsperiode van dertig (30) dagen krijgt na ontvangst van het verzoek.
   Een verzoek om Interfacing Software weg te halen moet voldoen aan (1) een identificatie van de Interfacing Software die je wilt verwijderen; (2) je handtekening in elektronische of fysieke vorm; en (3) de volgende vermeldingen:

   • "Ik zweer op straffe van meineed dat ik de eigenaar van de Interfacing Software ben of bevoegd ben om te handelen namens de eigenaar van de Interfacing Software."
   • 'Ik zweer op straffe van meineed, dat de informatie in deze kennisgeving correct is.'
  4. Je zult de privacy en juridische rechten van gebruikers van Plex beschermen Als de gebruikers gebruikersnamen, wachtwoorden of andere aanmeldingsgegevens of persoonlijke informatie leveren, of de Interfacing Software hier toegang toe heeft of er gebruikt van maakt, dan moet je de gebruikers ervan bewust maken dat dergelijke informatie beschikbaar zal zijn voor de Interfacing Software, en moet je privacymeldingen en bescherming bieden aan gebruikers die in lijn is met de geldige wetten. Bovendien mag de Interfacing Software die informatie uitsluitend gebruiken voor het beperkte doel waarvoor de gebruiker jou toestemming heeft gegeven om dat te doen. Als de Interfacing Software persoonlijk identificerende informatie opslaat van gebruikers of informatie die een gemiddelde gebruiker als gevoelig zou bestempelen, dan moet de Interfacing Software dat veilig en niet langer dan noodzakelijk doen. Maar als de gebruiker heeft gekozen of akkoord is gegaan met een afzonderlijke overeenkomst met jou die toestaat dat jij of de Interfacing Software persoonlijke informatie van gebruikers opslaat of gebruikt, die een gemiddelde gebruiker als gevoelig zou bestempelen, dan zullen de voorwaarden van die afzonderlijke overeenkomst jouw gebruik van dergelijke informatie dicteren. Als de gebruiker de Interfacing Software levert met de accountinformatie van Plex, dan mag de Interfacing Software die informatie enkel gebruiken om toegang te krijgen tot de Plex-account van de gebruiker en voor het beperkte doel waarvoor de gebruiker jou toestemming heeft verleend.
  5. Verboden gebruik. Plex verbiedt het uitvoeren van bepaalde handelingen met behulp van de Interfacing Software. Het is niet toegestaan om Interfacing Software te maken (zelfstandig of te helpen bij) die:
   1. Willens en wetens een dienstvoorwaarde van een externe partij schenden;
   2. Is in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving;
   3. Verstoort, onderbreekt, beschadigt, schaadt of maakt op een ongeoorloofde wijze gebruik van de machines, hardware. apparaten, servers, netwerken, gegevens of andere onderdelen of diensten van een andere partij, inclusief, maar niet beperkt tot, Plex-gebruikers, Plex of willekeurige netbeheerders;
   4. Berichten met misleidende informatie over een toepassing;
   5. Inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; of
   6. Het uitvoeren van een andere verboden handeling vermeld onder 'Acceptabel gebruik' hierboven.
  6. Je moet ervoor zorgen dat jouw eindgebruikers voldoen aan alle toepasselijke wetten en deze voorwaarden. Je zal niet willens en wetens toelaten dat jouw eindgebruikers de toepasselijke wet of deze voorwaarden schenden.
  7. Je vrijwaart Plex en diens bestuurders, directeuren, werknemers, contractanten, licentiegevers, leveranciers, distributeurs, uitzendkrachten, agenten en externe partijen en houdt hen niet verantwoordelijk voor enige claims, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit het gebruik van de Interfacing Software of de distributie van de Interfacing Software door Plex.
  8. Merkkenmerken en toeschrijving
   1. 'Merkkenmerken' is gedefinieerd als de handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende kenmerken van het merk van een partij. Behalve wanneer uitdrukkelijk vermeld, geven deze voorwaarden geen enkele partij rechten, titels of belangen in of van de Merkkenmerken van de andere partij. Elk gebruik van de Merkkenmerken van Plex door jou (inclusief daaraan verbonden goodwill) zal ten behoeve van Plex zijn. Onder de Merkkenmerken van Plex vallen het Plex Play Logo (">" in gestileerd formaat) en de handelsmerken, handelsnamen en ontwerpen die van tijd tot tijd kunnen worden geïdentificeerd in de Plex Handelsmerkmelding die te vinden is op https://www.plex.tv/about/privacy-legal/.
   2. Je moet een verzoek voor voorafgaande schriftelijke toestemming van Plex indienen en krijgen voor de Merkkenmerken van Plex, met inbegrip van het doel van reclame of promotie dat jouw Interfacingsoftware bestemd is voor gebruik in combinatie met Plex Services. Plex, naar eigen goeddunken en door middel van een afzonderlijk document, zoals e-mail, van een gemachtigde vertegenwoordiger van Plex, kan jou een herroepbaar, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie verlenen, zonder recht van sublicentie, om de Merkkenmerken van Plex weer te geven voor het doel van promotie of reclame dat je Interfacingsoftware bestemd is voor gebruik in combinatie met Plex Services. Je stemt in en gaat ermee akkoord dat Plex naar eigen goeddunken bepaalt of jouw naamsvermelding(en) en het gebruik van de Merkkenmerken van Plex in overeenstemming zijn met bovenstaande eisen en richtlijnen en dat Plex de hierin verleende vergunning te allen tijde in kan trekken, of kan eisen dat je het gebruik van de Merkkenmerken van Plex aanpast, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken.
   3. Je zult geen verklaring maken die een samenwerking, sponsoring door of aanbeveling van Plex suggereert, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Plex.
   4. In de loop van de aanbieding, marketing, of het demonstreren van de Diensten kan Plex incidentele voorstellingen produceren en distribueren, inclusief screenshots, video of ander materiaal van jouw Interfacing Software en kan jouw bedrijfs- of productnaam gebruiken. Je verleent ons alle benodigde rechten voor bovengenoemde doeleinden.

Kinderen

Ook al levert Plex producten die door kinderen gebruikt kunnen worden; de Diensten zijn niet bestemd om door kinderen gebruikt te worden zonder betrokkenheid, toezicht en goedkeuring van een ouder of voogd. Daarom geldt dat als de eigenaar van een account ouderlijk toezicht instelt of sub-accounts instelt voor kinderen, de eigenaar van de account het wachtwoord niet aan het kind dient te geven. Plex en haar medewerkers mogen geen middelen bieden die het leeftijdsniveau van het materiaal dat via Plex beschikbaar is beperken en een volwassen accountbeheerder is volledig verantwoordelijk voor het bepalen welk leeftijdsniveau geschikt of toegankelijk is voor de kinderen, waarbij de accountbeheerder kinderen toestemming verleent om de dienst of een sub-account te gebruiken.

GEEN GARANTIE

 1. DE DIENSTEN VAN PLEX WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN". PLEX BIEDT GEEN GARANTIE VAN ENIGE SOORT, EXPRESSIEF OF IMPLICIET EN PLEX WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN PLEX, INCLUSIEF ZONDER BEPERKINGEN, ENIGE GEÏMPLICEERDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOP, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NON-INBREUKMAKENDHEID EXPLICIET AF. VERDER BIEDT PLEX GEEN GARANTIES VOOR FOUTEN, LEEMTEN, RESULTATEN VAN GEBRUIK OF DAT DE DIENSTEN VAN PLEX GEEN BUGS OF FOUTEN BEVATTEN OF DAT GEBRUIK NIET ONDERBROKEN KAN WORDEN. DEZE GARANTIEVERKLARING VORMT EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST. ALLE EERDERE BEPERKINGEN ZIJN OOK VOLLEDIG VAN TOEPASSING OP DE LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, CONTRACTANTEN, AGENTEN VAN PLEX EN MEDEWERKERS VAN EXTERNE PARTIJEN. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOE, DUS WELLICHT ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING OP JOU.
 2. Je gaat ermee akkoord dat Plex en haar bestuurders, directeuren, werknemers en contractanten niet verantwoordelijk zijn voor fouten, onjuistheden, vergissingen, verzuim, vertraging of andere tekortkomingen van jouw apparatuur en/of diensten die veroorzaakt worden door de hardware, software, bedrading, netwerkdiensten of vergelijkbaar, of voortkomen uit het gebruik van dergelijke apparatuur en/of diensten van Plex.
 3. Bovenstaande disclaimer met betrekking tot de garantie geldt voor software die is ontwikkeld door Plex en alle software die is ontwikkeld door een externe partij en verstrekt is door Plex waaronder, maar niet beperkt tot, Interfacing Software ontwikkeld door gebruikers van Plex.

Beperking van aansprakelijkheid en schade

 1. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN EN IN GEEN JURIDISCHE THEORIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ONRECHTMATIGHEDEN, CONTRACT, NALATIGHEID, BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS, ZAL PLEX AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR JOU OF ANDERE PERSONEN OF EENHEDEN: (I) VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE VAN PERSONEN INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, SCHADE DOOR VERLOREN OPBRENGSTEN, VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, ACCURAATHEID VAN RESULTATEN, COMPUTERPROBLEMEN OF FALEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF OVERIGE SCHADE DIE RESULTEERT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE; OF (II) VOOR ZAKEN DIE REDELIJKERWIJS NIET IN DE HAND KUNNEN WORDEN GEHOUDEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PLEX VOOR SCHADE VAN ENIGE SOORT DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST WORDT BEPERKT TOT MINDER VAN DE TOTALE KOSTEN DIE DOOR JOU BETAALD ZIJN AAN PLEX (INDIEN AANWEZIG) VOOR DE SOFTWARE DIE DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT OF 100 USD, BEHALVE WAAR DAT NIET TOEGESTAAN IS VANWEGE DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN, IN WELK GEVAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PLEX WORDT BEPERKT TOT HET MINIMUMBEDRAG DAT BIJ DERGELIJK TOEPASSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN. ALLE EERDERE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING, ZELFS ALS WELKE PARTIJ DAN OOK GEÏNFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ALLE EERDERE BEPERKINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING OP DE LEVERANCIERS VAN PLEX, DE LICENTIEHOUDERS, DISTRIBUTEURS, CONTRACTANTEN, AGENTEN EN MEDEWERKERS VAN EXTERNE PARTIJEN. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE NIET TOE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN ZIJN WELLICHT NIET VAN TOEPASSING OP JOU.
 2. De bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing op software die is ontwikkeld door Plex en alle software die is ontwikkeld door een externe partij en verstrekt door Plex waaronder, maar niet beperkt tot, Interfacing Software ontwikkeld door Plex-gebruikers.

Materiaal van externe partijen

Deze website en andere Diensten kunnen links naar websites, software of andere materialen van externe partijen leveren. Plex beveelt deze niet aan en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dit materiaal. Plex is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke materialen.

Malware

"Malware" betekent bekende, ontdekte, voorgestelde of uitgevonden of nog niet bekende, ontdekte, voorgestelde of uitgevonden: (i) virus, Trojaans paard of andere schadelijke, lastige of kwaadaardige software; of (ii) methode, gebruik of middelen waarbij de software, firmware, uitrusting, apparaten, communicatiemiddelen, personen, eenheden of overeenkomstig direct of indirect betrokken is bij of gebruikt wordt voor: (a) enige ongeautoriseerde toegang; (b) enige ongeautoriseerde communicatie; of (c) enige cracks, hacks, misbruik of andere activiteiten, methodes, gebruik of middelen, die misbruik, schade, verlies van gegevens, gegevensdiefstal, verlies van communicatie, verlies van privacy en dergelijke kan veroorzaken. Je erkent dat internet, internetproviders, gedeeld of specifieke telecommunicatielijnen, draadloze toegangspunten en draadloze netwerken, andere vormen van communicatie, online middelen zoals websites en cloud-omgevingen, of andere middelen die je gebruikt om de software te verbinden wellicht niet veilig zijn en dat je kwetsbaar kunt zijn voor aanvallen door externe partijen en dat het mogelijk is om Malware te ontvangen door het internet, bepaalde lijnen of andere communicatievormen of -middelen te gebruiken. Ter bescherming van de Software, moet je regelmatig bepaalde software van externe partijen aanschaffen, gebruiken en bijwerken of jezelf op andere wijzen beschermen tegen Malware en de Malware die je via internet, bepaalde lijnen of andere vormen van communicatie en op andere manieren kunt detecteren en verwijderen. Plex garandeert niet dat de Software geen Malware bevat, inclusief, maar niet beperkt tot Malware die geïntroduceerd wordt door externe partijen, het Internet, bepaalde lijnen, andere vormen van communicatie of andere middelen.

Verwerping en vrijwaring

Je gaat ermee akkoord dat Plex en haar licentiegevers, distributeurs, agenten en externe partijen die bijdragen niet aansprakelijk zijn voor de manier waarop jij de Diensten gebruikt. Je vrijwaart Plex en houdt hen en hun licentiegevers, leveranciers, distributeurs, contractanten, agenten en externe partijen die bijdragen niet verantwoordelijk voor claims, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit jouw gebruik van de Diensten van Plex alsmede jouw falen om te voldoen aan de voorwaarden, of enige verliezen, schade, claims, kosten en/of juridische kosten die voortvloeien uit het gebruik van of vertrouwen op enige informatie in verband met de Diensten die voortkomen of gebaseerd zijn op gegevens van Plex of externe partijen.

Beëindiging van Diensten

Plex kan te allen tijde, met of zonder reden en met of zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk jouw Plex-account opheffen of schorsen of anderszins beëindigen of jouw toegang tot alle of een gedeelte van de Diensten opschorten. Mogelijke redenen voor een dergelijke beëindiging zijn: (a) overtredingen van de Voorwaarden of enige andere beleidsregels of richtlijnen die hierin vermeld worden; (b) een annuleringsverzoek van jou of een verzoek van jou om jouw account op te heffen; (c) een verzoek en/of opdracht van rechtshandhaving, een rechterlijke instantie of een andere overheidsinstelling; (d) indien het verstrekken van de Diensten aan jou onwettelijk is of geworden is; (e) onverwachte technische problemen of beveiligingsproblemen; of (f) jouw deelname aan frauduleuze of illegale activiteiten. Een dergelijke beëindiging of opschorting geschiedt door Plex naar eigen goeddunken en Plex is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan jou of externe partijen die het gevolg is of voortvloeit uit dergelijke beëindiging of opschorting van jouw toegang tot de diensten.

Diversen

 1. Deze Overeenkomst geeft je geen enkel recht dat hier niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig vermeld is.
 2. Geen agentschap, partnerschap, vennootschap, of werkgelegenheid wordt gecreëerd als gevolg van deze Overeenkomst en je hebt geen autoriteit van welke aard dan ook met betrekking tot Plex, in welk opzicht dan ook.
 3. Indien enige bepalingen van deze Overeenkomst onuitvoerbaar of ongeldig blijken, wordt die bepaling beperkt of geëlimineerd tot het noodzakelijke minimum, zodat de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht blijft en gehandhaafd kan worden.
 4. Deze Overeenkomst is niet toewijsbaar, overdraagbaar of te sub-licenseren door jou, tenzij uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Plex. Plex kan deze Overeenkomst en de daarbij behorende rechten en verplichtingen zonder toestemming overzetten, toewijzen of delegeren.
 5. Het falen van Plex om rechten of bepalingen in deze Overeenkomst te handhaven zal geen afwijzing voor zulke of andere voorzieningen vormen.
 6. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië, als ware hij opgesteld in Californië tussen twee ingezetenen, en de partijen zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van het gerechtshof van Santa Clara County en het Amerikaanse Federale Gerechtshof voor het noordelijke district van Californië. Niettegenstaande de voorgaande zin, maar zonder inperking van het recht van Plex om injunctieve of andere billijke genoegdoening in enige competente rechtbank, enige geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst zullen beoordeeld worden door een bemiddelaar die verbonden is aan Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS"). De bemiddelaar wordt in overeenstemming met de partijen geselecteerd. Indien de partijen het niet eens kunnen worden over een bemiddelaar binnen dertig (30) dagen waarop de initiatiefnemende partij de andere partij schriftelijk inlichtte over de plannen voor bemiddeling, zullen de partijen ieder een bemiddelaar selecteren die aangesloten is bij JAMS, wiens bemiddelaars gezamenlijk een derde bemiddelaar aan zullen wijzen om het geschil op te lossen. De schriftelijke beslissing van de bemiddelaar is definitief en bindend voor de partijen. De arbitrageprocedure zal uitgevoerd worden en gehoord worden in Santa Clara County, Californië in het Engels volgens de regels (en uitvoering) van JAMS. In enige actie of procedure om de rechten uit deze Overeenkomst te handhaven, zal de winnende partij een kostenvergoeding en redelijke juridische kosten vergoed krijgen van de andere andere partij. Een afzonderlijke schriftelijke licentieovereenkomst of bestelling en ondertekend door Plex en jou of jouw bedrijf, werkgever of opdrachtgever kan andere voorwaarden bevatten die voor jou van toepassing zijn, met inbegrip van de voorwaarden met betrekking tot prijs, betaling, levering, vertrouwelijke informatie, ondersteunende diensten en dergelijke. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het beoordelen van dergelijke regels of voorwaarden met jouw bedrijf, werkgever of opdrachtgever. In geval van conflicten met betrekking tot de voorwaarden, zullen de voorwaarden van de afzonderlijke licentieovereenkomst deze Overeenkomst vervangen.
 7. Beide partijen zijn het erover eens dat deze Overeenkomst een volledige en exclusieve verklaring met het wederzijds begrip tussen de partijen is en alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, communicatie en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst vervangt en annuleert.