Integritet och juridiskt

Plex tjänstvillkor

Reviderat 10 juli 2015

Tack för att du använder Plex! Genom att åtkomma, använda, ladda ned eller besöka ”Plex tjänster”, som inkluderar Plex hemsida, Plex programvara och produkter som beskrivs här, och alla andra produkter eller material som kommer från Plex GmbH, ett schweiziskt företag, och dess associerade (tillsammans, ”Plex”), godkänner du villkoren (”villkor”) som listas i det här avtalet (”avtal”). Plex reserverar sig för rättigheten att ändra villkoren när som helst och utan att meddela det. Alla revisioner av villkoren kommer att postas på Plex hemsida. Genom fortsatt tillgång till eller bruk av tjänsterna godkänner du alla ändringar eller revisioner av villkoren.

Plex programvara

 1. Plex berättigar dig som del av sina tjänster en licens till programvaran som är personlig, reklamfri, världsomspännande, royaltyfri, återkallningsbar, oöverförbar, icke sublicenserbar och icke exklusiv. Denna licens är endast till för att du ska kunna ta del av och dra nytta av tjänsten på det sätt som ingår i dessa villkor.
 2. Programvaran innehåller särskilda verkställbara moduler som Plex har licenserat från tredjepartsleverantörer (”tredjepartskomponenter”) som kan vara föremål för användarvillkor som specificeras i de licensvillkor som följer med sådana tredjepartskomponenter.
 3. Du får varken själv göra eller tillåta andra att göra något av följande, med undantag för vad som upptas i nästa sektion: (1) kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av programvaran; (2) bakåtutveckla, plocka isär, dekompilera eller på annat sätt försöka hitta källkod eller struktur, sekvenser och/eller delar av programvarans ordning, om inte lagen förhindrar sådana begränsningar eller om du fått skriftlig tillåtelse från oss; (3) hyra, hyra ut eller använda programvaran till time sharing eller affärssyften; (4) utveckla förbättringar, modifikationer eller ändra programvaran, eller inkludera någon del av den i en annan produkt, programvara, produktion, utrustning eller apparat (med undantag för att du får anpassa och/eller modifiera programvaran enbart på det sätt som beskrivs i dokumentationen eller på sätt som ingår i avtalet för Plex tredjepartsmedarbetare och som rör tredjepartskomponenter); eller (5) tillåta att programvaran, någon del av programvaran eller teknisk data associerad till programvaran överförs, förflyttas, exporteras eller omexporteras.
 4. Plex berättigar dig en licens att reproducera Plex Media Server-programvara (PMS programvara) som är personlig, reklamfri, världsomspännande, royaltyfri, återkallningsbar, oöverförbar, icke sublicenserbar och icke exklusiv. Du får skapa och distribuera kopior till andra, på följande villkor: Du får inte kräva betalning för PMS programvara, och du får inte ta emot en individuell betalning för installering; du får kopiera, distribuera och installera PMS programvara enbart på de sätt som andra faktiskt behöver PMS programvara, och inte mer än fem (5) gånger per kalenderdag eller mer än tjugofem (25) gånger per kalendermånad; du får inte erbjuda nedladdning av PMS programvara till allmänheten på eller i samband med en reklamsida online, oavsett om en avgift dras eller ej för PMS-programvaran; du måste lyda under alla andra villkor som framgår i det här dokumentet; du godkänner att Plex kan dra tillbaka eller avsluta licensen som du har fått under det här stycket när som helst och av vilken anledning som helst på eget bevåg. Denna sektion är exempelvis menad att ge tillstånd till rimlig kopiering och distribution av PMS programvara i samband med tjänster så som hemmabio eller mediacenterinstallationer i hemmet där du kan installera PMS programvara på kundernas datorer som en hjälp att koppla upp till andra tjänster eller produkter som du erbjuder dem, och/eller i Arch Linux-förvaring och liknande distribution.
 5. Du ska behålla alla äganderättstexter på programvaran utan att ta bort eller dölja den, och du ska reproducera sådan text utan ändringar på alla tillåtna kopior av programvaran.
 6. Du får enbart bakåtutveckla programvaran (1) enligt gällande lag, eller (2) i syfte att fixa buggar i modifikationer som du har skapat i särskilda tredjepartsfiler i källkodsformat som är licenserade under GNU Lesser General Public License (LGPL) eller GNU General Public License version 2 (GPL2) och bara efter att du har utfört rimliga och ärliga försök att fixa buggar i sådana modifikationer med andra tekniker än bakåtutveckling av programvaran utan att lyckas får du utföra bakåtutveckling enligt beskrivningen nedan.
 7. Liksom mellan parterna, och med undantag för sådant som tagits upp i licensavtal med tredjepartskomponenter, ska Plex äga alla titlar, äganderättigheter och immaterialrätt för programvaran, och alla kopior eller härledda arbeten från den, förutom att du vid nedladdning av programvaran behåller eventuella titlar som du äger i inspelad media på vilken programvaran spelats in.
 8. Du är införstådd med att Plex eller dess licensgivare kan ändra eller avbryta tillgången till tjänsterna när som helst.
 9. Du ska inte använda, eller hjälpa andra att använda, dataadaptrar eller liknande teknik som används av eller med tjänsterna och till för att ta emot och använda data från Plex, dess tredjeparts dataleverantörer och deras dotterbolag och tredje parter, annat än för att ta emot och använda sådana data i enlighet med dessa villkor och dina avtal med tredjeparts dataleverantörer, och deras dotterbolag och tredje parter, inklusive, men utan att vara begränsat till, data som passerar genom tjänsterna eller på annat sätt görs tillgängliga genom en tjänst genom API, en nedladdning, en databas eller liknande.
 10. Detta avtal berättigar dig inte support, uppgraderingar, patchar, förbättringar, eller justeringar (sammantaget ”support”) för tjänsterna. All sådan support för tjänsterna som kan lämnas av Plex sker helt och hållet på Plex villkor, ingår i tjänsterna och går under samma villkor som dem.

Data

Data som tillhandahålls av Plex eller annan data från tredjepartsleverantörer kan bli försenade eller otillgängliga som det specificerats av Plex eller sådana tredjepartsleverantörer. Plex bekräftar inte några data som tillhandahålls av Plex eller andra tredjepartsleverantörer och frånsäger sig allt ansvar att göra det. Plex, dess tredjepartsleverantörer och alla deras dotterbolag och affärspartners: (1) frånsäger sig uttryckligen tillgängligheten, riktigheten, dugligheten eller fullständigheten av data eller tredjeparsleverantörer, och (2) ska inte bära ansvar för fel, utelämnanden, eller fel i, otillgänglighet till, förseningar för eller avbrott i sådana data eller tredjepartsleverantörer.

Godtagen användning

 1. Då får inte själv, eller låta någon annan, använda tjänsterna till följande:
  1. överträder mot immaterialrätt, äganderättigheter eller offentlighetsrätt eller integritet hos tredje part;
  2. Bryter mot en lag, bestämmelse, förordning eller regel, eller utför någon annan handling som utgör en orätt eller ett brott;
  3. Spridning, överföring eller lagring av uppgifter eller material i någon form eller i något format som utgör skada, hot, misshandel, trakasseri, tortyr, skändning, vulgaritet, oanständighet, krängning eller på något annat sätt en otrevlighet, eller som på något annat sätt bryter mot en lag eller rättighet hos tredje part; eller
  4. Spridning av programvaruvirus eller annan datorkod, filer, program eller liknande som utan begränsning kan avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten för datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning för telekommunikation, angrepp mot säkerheten i datornätverk eller liknande.
 2. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton associerade till illegala aktiviteter eller på annat sätt förhindra din åtkomst till tjänsterna om vi upptäcker att det har förekommit förbjuden användning.

Ditt innehåll

 1. Du behåller all äganderätt du har över innehåll som du gör tillgängligt genom tjänsterna, eller på annat sätt använder i samband med tjänsterna. Men genom att använda tjänsterna till visst innehåll, till exempel genom att använda tjänsterna för att dela särskilt innehåll eller ta del av särskilt innehåll, ger du Plex (och alla tredje parter som vi arbetar med för att ge dig tjänsten) en världsomspännande licens att reproducera, modifiera, skapa härledda produktioner, visa, publicera, använda eller visa offentligt, distribuera och på annat sätt använda innehållet i fråga och metadata som associeras till innehållet, så som bilder av dig eller bilder som på annat sätt associeras till kontot. Rätten du ger oss i och med denna licens gäller bara för syftet att erbjuda dig våra tjänster. Du får inte använda tjänsterna i samband med något innehåll som du inte har rättighet att ge denna licens för.
 2. Tjänsterna kan innehålla funktioner som låter dig dela ditt innehåll med andra. Tänk efter noga när du väljer att dela innehåll med andra; Plex bär inte ansvar för hur andra använder ditt innehåll. Vidare ger du härmed en icke exklusiv licens till andra användare som du delar innehåll med att komma åt innehåll genom tjänsten och att använda, reproducera i kopior, distribuera, visa och offentligt använda det delade innehållet i enlighet med tjänstens funktioner och det här avtalet. Du får inte dela innehåll med andra genom tjänsterna om du inte har rätt att ge denna licens till de användare som du delar innehållet med.
 3. Du är införstådd med att Plex kan ta bort innehåll som du postar eller bidrar med på ett chattforum eller liknande tjänst som Plex tillhandahåller, på eget bevåg och av vilken anledning som helst.

Andras innehåll

 1. Du godkänner att allt innehåll som du får tillgång till genom användning av programvara eller andra tjänster nås på egen risk, och du bär ensam ansvar för alla förluster eller skyldigheter mot andra parter som kan uppstå vid sådan tillgång.
 2. Du är införstådd med att genom att använda tjänsterna kan du stöta på innehåll som du kan uppleva som stötande, opassande eller obehagligt. Plex utför ingen inspektion, genomgång eller någon annan form av kontroll av innehållet som postas, delas eller görs tillgängligt genom tjänsterna, och Plex garanterar inte riktigheten, integriteten eller kvalitén hos sådant innehåll.
 3. Du godkänner att oauktoriserat bruk av andras upphovsrättsskyddade innehåll kan göra dig straffskyldig, inklusive ekonomisk förlust för upphovsrättsöverträdelser.

Utvecklare och interagerande programvara

 1. ”Interagerande programvara” avser all programvara som du tar emot eller tillhandahåller som har tillgång till eller använder programvara från Plex som del av dess tjänster inklusive, men utan att vara begränsat till, insticksprogram för tjänster, insticksprogram för kanaler, verktyg för metadata och klientapplikationer som kommunicerar direkt eller indirekt med tjänsterna.
 2. Genom att skapa, eller att hjälpa andra att skapa, interagerande programvara godkänner du följande villkor:
  1. Du ger Plex, och dess dotterbolag världen över, rättigheter och en licens som är världsomspännande, icke exklusiv och royaltyfri att använda (det inkluderar att testa, upprätthålla och länka till), kopiera, framställa offentligt, visa offentligt, reproducera i kopior för distribution och distribuera kopior av interagerande programvara som skapas av dig eller med hjälp från dig.
  2. Du ska inkludera en upphovsrättstext i den interagerande programvarans källkod som följer: Copyright © <år> <upphovsrättshavare>. Du godkänner och auktoriserar Plex att å dina vägnar om nödvändigt ge tillgång till en licens, utan kostnad, till alla personer som erhåller en kopia av den interagerande programvaran och tillhörande dokumentationsfiler från Plex, att handla med den interagerande programvaran utan några restriktioner, inklusive, utan att vara begränsat till, rättigheter att använda, kopiera, modifiera, sammanföra, publicera, distribuera, sublicensera och/eller sälja kopior av den interagerande programvaran och att tillåta personer till vilka den interagerande programvaran har utformats att göra det under följande villkor: Upphovsrättstexten ovan och detta meddelande om tillstånd måste inkluderas i alla kopior av betydande storlek av den interagerande programvaran. PLEX TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. PLEX GER INGA SOM HELST GARANTIER, UTTALADE ELLER IMPLICERADE, INKLUSIVE, MEN UTAN ATT VARA BEGRÄNSAT TILL, IMPLICERADE DETALJHANDELSGARANTIER, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH UNDERLÅTANDE AV ÖVERTRÄDELSER. SKAPARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSHÅLLARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FORDRAN, FÖRLUSTER ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, ÄVEN OM DET GÄLLER EN KONTRAKTSHANDLING, KRÄNKNING ELLER EJ, SOM UPPSTÅTT GENOM ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA HANDLINGAR MED DEN INTERAGERANDE PROGRAMVARAN.
  3. Du kan kontakta oss om du inte vill att Plex ska använda, distribuera, kopiera, offentliggöra, visa upp, reproducera för distribution, eller distribuera interagerande programvara som du har skapat. Plex kommer att godta sådan begäran, men måste ges en övergångsperiod på trettio (30) dagar efter att ha mottagit en sådan begäran.
   En förfrågan om att ta ner interagerande programvara måste innehålla: (1) en identifikation av den interagerande programvaran som du vill ska tas bort, (2) din signatur i elektronisk eller fysisk form, och (3) följande utlåtanden:

   • ”Jag lovar på heder och samvete att jag äger den interagerande programvaran eller är berättigad att handla å ägarens vägnar.”
   • ”Jag lovar på heder och samvete att informationen i det här meddelandet är korrekt.”
  4. Du ska bejaka Plex användares integritet och juridiska rättigheter. Om användarna tillhandahåller eller om den interagerande programvaran har tillgång till eller använder användarnamn, lösenord eller andra inloggningsuppgifter eller personuppgifter måste du uppmärksamma användarna på att den informationen kommer att vara tillgänglig för den interagerande programvaran, och du måste tillhandahålla meddelanden om integritetspolicy och skydda användarna i enlighet med rådande lagar. Vidare får interagerande programvara enbart använda den informationen för de begränsade syften som användarna har gett sitt medtycke för. Om den interagerande programvaran lagrar information för personidentifiering eller information som en användare rimligen kan anse vara känslig måste den interagerande programvaran göra det på ett säkert sätt och endast så länge som det är nödvändigt. Men om användaren har valt eller gått med i ett separat avtal med dig som låter dig eller interagerande programvara lagra eller använda information för personidentifiering eller information som en användare rimligen kan anse vara känslig avgör villkoren för det separata avtalet hur du ska använda den informationen. Om användaren ger den interagerande programvaran information bunden till sitt Plexkonto får den interagerande programvaran enbart använda den informationen för att komma åt användarens Plexkonto vid det tillfälle och enbart för de begränsade syften som användaren har gett sin tillåtelse till.
  5. Förbjuden användning. Plex förbjuder att vissa handlingar utförs med den interagerande programvaran. Du får inte skapa, eller hjälpa andra att skapa, interagerande programvara som:
   1. Medvetet bryter mot en tredje parts tjänstvillkor;
   2. Bryter mot någon gällande lag eller regel;
   3. Stör, rubbar, skadar, förstör eller skaffar tillgång på ett icke-auktoriserat sätt till maskiner, hårdvara, enheter, servrar, nätverk, data eller andra egendomar eller tjänster tillhörande andra parter inklusive, men utan att begränsas till, Plexanvändare, Plex eller nätverkstekniker;
   4. Postar vilseledande information om en ansökans syfte;
   5. Överträder andras immaterialrätt; eller
   6. Utför någon annan förbjuden handling som listas under ”Godtagen användning” ovan.
  6. Du kommer att kräva av dina slutanvändare att de lyder gällande lagar och de här villkoren. Du ska inte medvetet tillåta dina slutanvändare att bryta mot gällande lagar eller de här villkoren.
  7. Du ska hålla Plex, samt dess tjänstemän, chefer, anställda, entreprenörer, licensgivare, leverantörer, distributörer, ombud och tredjepartsmedarbetare skadelösa från all fordran, förluster, ansvar, kostnader och avgifter (även advokatsavgifter) som kan uppkomma vid bruk av interagerande programvara eller i samband med Plex distribution av interagerande programvara.
  8. Produktfunktioner och tillskrivning
   1. ”Produktfunktioner” avser namn, varumärken, tjänster, logotyper, domännamn och en parts andra distinkta funktioner inom ett märke. Om det inte är uttryckligen överenskommet ger de här villkoren inte någon part rätt, titel eller intresse för den andra partens produktfunktioner. All din användning av Plex produktfunktioner (inkluderar allt samtycke som kan associeras till den) ska vara till nytta för Plex. Plex produktfunktioner inkluderar Plex Play-logotypen (”>” i stiliserat format) och varumärken, namn och utformningar som kan kännas igen nu och då i Plex meddelande om varumärken på https://www.plex.tv/about/privacy-legal/.
   2. Du måste ansöka om skriftligt godkännande från Plex för att visa Plex produktfunktioner, även i reklamsyfte eller för att marknadsföra att din interagerande programvara är till för bruk tillsammans med Plex tjänster. Plex kan efter eget omdöme och i en separat skrift så som ett mejl från en auktoriserad Plex-representant tilldela dig en återkallningsbar, icke överföringsbar och icke exklusiv licens utan att berättiga sublicenser, som låter dig visa Plex produktfunktioner i reklamsyfte eller marknadsföra att din interagerande programvara är till för bruk tillsammans med Plex tjänster. Du är införstådd med och godkänner att det är upp till Plex att avgöra om din(a) tillskrivning(ar) och bruk av Plex produktfunktioner stämmer överens med kraven och riktlinjerna ovan och att Plex kan dra tillbaka licensen som givits när som helst, eller kan kräva att du modifierar ditt bruk av Plex produktfunktioner av vilken anledning som helst och efter eget omdöme.
   3. Du ska inte göra några utlåtanden som antyder samarbete med, sponsring av eller uppmuntran från Plex, om inte Plex har gett sitt uttryckliga skriftliga medgivande.
   4. Plex kan komma att producera och distribuera vissa avbildningar, som till exempel skärmdumpar, videor eller annat innehåll från din interagerande programvara under marknadsföring, reklam för och demonstration av tjänsterna och kan komma att använda ditt företags- eller produktnamn. Du ger oss alla nödvändiga rättigheter för ovan beskrivna syften.

Barn

Även om Plex distribuerar produkter som kan användas av barn är tjänsterna inte tänkta att användas av barn utan inblandning, uppsyn och godkännande av förälder eller målsman. Därför ska kontoinnehavare inte avslöja kontolösenordet för barnet om kontoinnehavaren ställer in föräldrakontroller eller skapar underkonton med avsikt att låta barn använda dem. Plex och de som bidrar till Plex ger inte nödvändigtvis kontroller som begränsar innehåll som kan nås via Plex med avseende på åldersgränser och den vuxna kontoinnehavaren bär fullt ansvar när det gäller att avgöra vilket innehåll som är lämpligt eller tillgängligt för de barn som kontoinnehavaren ger tillgång till Plextjänsten eller till ett underkonto.

INGEN GARANTI

 1. PLEX TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. PLEX GER INGA SOM HELST GARANTIER, UTTALADE ELLER IMPLICERADE, OCH PLEX FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER SOM GÄLLER PLEX TJÄNSTER, INKLUSIVE, MEN UTAN ATT VARA BEGRÄNSAT TILL, IMPLICERADE DETALJHANDELSGARANTIER, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH UNDERLÅTANDE AV ÖVERTRÄDELSER. VIDARE LÄMNAR PLEX INTE NÅGRA GARANTIER PÅ ATT FEL ELLER UTELÄMNANDEN INTE SKA UPPSTÅ, RESULTAT VID ANVÄNDNING, ATT PLEX TJÄNSTER ÄR BUGGFRIA ELLER FELFRIA ELLER ATT ANVÄNDNINGEN INTE KAN AVBRYTAS. DETTA AVSTÅNDSTAGANDE FRÅN GARANTIN UTGÖR EN GRUNDLÄGGANDE DEL AV AVTALET. ALLA FÖREGÅENDE AVSTÅNDSTAGANDEN GÄLLER OCKSÅ TILL FULLO MED AVSEENDE PÅ PLEX LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER, DISTRIBUTÖRER, ENTREPRENÖRER, OMBUD OCH TREDJEPARTSMEDARBETARE. VISSA PLATSER TILLÅTER INTE EXKLUDERINGEN AV IMPLICERADE GARANTIER, DÄRFÖR ÄR DET INTE SÄKERT ATT BEGRÄNSNINGARNA OVAN GÄLLER DIG.
 2. Du godkänner att Plex och dess tjänstemän, chefer, anställda och entreprenörer inte är ansvariga för de fel, felaktigheter, misstag, utelämnanden, fördröjningar eller andra problem med din utrustning och/eller tjänster som orsakats av Plex hårdvara, programvara, kablar, nätverkstjänster eller liknande, eller som uppstår vid Plex bruk av sådan utrustning och/eller tjänster.
 3. Ovanstående frånsägelse från garantier gäller programvara som har utvecklats av Plex och all programvara som har utvecklats av tredje part och tillhandahållits av Plex, inklusive, utan att vara begränsat till, interagerande programvara som utvecklats av Plex användare.

Begränsningar för ansvar och skadestånd

 1. PLEX SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER INGA JURIDISKA TEORIER FÖR, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KRÄNKNINGAR, KONTRAKT, FÖRSUMMANDE, STRIKT ANSVAR, ELLER ÖVRIGT INFÖR DIG ELLER ANDRA PERSONER ELLER ENHETER; (I) FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, ENSKILDA FÖRLUSTER ELLER FÖLJDSKADOR PÅ NÅGRA BESKAFFENHETER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD INKOMST, FÖRLORADE KUNDKRETSAR, FÖRLORAT ARBETE, RESULTATS RIKTIGHET, DATORHAVERI ELLER TEKNISKA FEL, ELLER ANDRA FÖRLUSTER SOM KAN UPPSTÅ VID BRUK AV PROGRAMVARAN; ELLER (II) FÖR ANGELÄGENHETER UTOM DESS RIMLIGA KONTROLL. PLEX SAMMANLAGDA ANSVAR FÖR ALLA TYPER AV FÖRLUSTER SOM FRAMKOMMER GENOM DETTA AVTAL SKA BEGRÄNSAS TILL LÄGSTA TOTALSUMMAN AV DET DU BETALAT TILL PLEX (OM NÅGOT) FÖR DEN DEL AV PROGRAMVARAN SOM ORSAKAT FÖRLUSTERNA ELLER 100 AMERIKANSKA DOLLAR, FÖRUTOM NÄR DET ÄR FÖRBJUDET AV GÄLLANDE LAG, I VILKA FALL PLEX ANSVAR SKA BEGRÄNSAS TILL MINSTA SUMMA SOM TILLÅTS AV DEN LAGEN. ALLA OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER ÄVEN PLEX LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, DISTRIBUTÖRER, ENTREPRENÖRER, OMBUD OCH TREDJEPARTSMEDARBETARE. VISSA PLATSER TILLÅTER INTE EXKLUDERING AV ENSKILDA FÖRLUSTER ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DET ÄR INTE SÄKERT ATT BEGRÄNSNINGARNA OCH EXKLUDERINGARNA OVAN GÄLLER DIG.
 2. Begränsningarna och undantagen ovan gäller programvara som har utvecklats av Plex och all programvara som har utvecklats av tredje part och tillhandahållits av Plex inklusive, utan att vara begränsat till, interagerande programvara som utvecklats av Plex användare.

Tredjepartsmaterial

Denna hemsida och andra tjänster kan tillhandahålla länkar till hemsidor, programvara eller annat material från tredje parter. Plex står inte bakom och bär ingen plikt och inget ansvar för tillgänglighet, riktighet, säkerhet eller immaterialrätt eller liknande för sådant innehåll. Plex bär inget ansvar för förluster som orsakas av sådant material.

Malware

”Malware” avser alla kända, upptäckta, tänkta eller uppfunna eller alla ännu inte kända, upptäckta, tänkta eller uppfunna (i) virus, trojaner, eller annan skadlig, besvärande eller vådlig programvara; eller (ii) metoder, bruk eller sätt som programvara, firmware, utrustning, apparater, kommunikationsenheter, personer, entiteter eller liknande direkt eller indirekt kan nyttjas för: (a) ej auktoriserad åtkomst; (b) ej auktoriserad kommunikation; eller (c) all cracking, hacking, exploatering eller andra aktiviteter, metoder, bruk eller sätt att orsaka våda, skada, förlorad data, datastöld, förlorad kommunikation, inkräktat privatliv eller liknande. Du är medveten om att internet, internetleverantörer, delad eller dedikerade telekommunikationslinjer, trådlösa tillgångspunkter och trådlösa nätverk, andra typer av kommunikation, onlineresurser inklusive hemsidor och molnmiljöer, eller andra sätt som kan användas för att koppla upp sig till programvaran kan vara osäkra och kan utsättas för attacker av tredje parter och att det är möjligt att ta emot malware genom att använde internet, dedikerade linjer, andra kommunikationssätt eller andra metoder. För att skydda programvaran ska du regelbundet skaffa, använda och uppdatera lämplig programvara från tredje part eller andra sätt att skydda dig mot malware och upptäcka och ta bort malware som kan laddas ned genom internet, dedikerade linjer, andra kommunikationssätt eller andra metoder. Plex garanterar inte att programvaran är fri från malware, inklusive, men inte begränsat till, malware som introducerats genom tredje part, internet, dedikerade linjer, andra kommunikationssätt eller andra metoder.

Avsägelse och skadelöshet

Du godkänner att Plex och dess licensgivare, distributörer, entreprenörer, ombud och tredjepartsmedarbetare inte har något som helst ansvar för hur du använder tjänsterna. Du ska hålla Plex med licensgivare, leverantörer, distributörer, entreprenörer, ombud och tredjepartsmedarbetare skadelösa från fordran, förluster, ansvar, kostnader och avgifter (även advokatsavgifter) som kan uppkomma vid bruk av Plex tjänster eller vid brott mot avtalen, eller förluster, skador, fordran, kostnader och/eller advokatsavgifter som kan uppstå vid tilltro på uppgifter som mottagits i samband med de tjänster som består av eller baserats på data från Plex eller tredje part.

Upphörande av tjänster

Plex kan när som helst, med eller utan orsak och utan meddelande på förhand, omedelbart stänga av eller avbryta din tillgång till hela eller delar av tjänsterna. Några anledningar till sådan avstängning kan inkludera: (a) brott mot villkoren eller annan policy eller andra villkor som tas upp här; (b) en förfrågan från dig om att avbryta eller stänga av ditt konto; (c) en förfrågan och/eller beslut från polis, en juridisk enhet eller annan statlig organisation; (d) där det utgör eller blir ett lagbrott att erbjuda dig tjänsterna; (e) oväntade tekniska säkerhetsproblem eller fel; eller (f) ditt deltagande i bedrägerier eller illegala aktiviteter. Alla sådana nedstängningar eller avbrott är helt och hållet upp till Plex och Plex tar inte ansvar för de eventuella förluster som kan uppstå hos dig eller tredje parter vid nedstängning eller avbrott av din tillgång till tjänsterna.

Diverse

 1. Detta avtal ger inte dig några rättigheter som inte uttryckligen och otvetydigt uttryckts inom avtalet.
 2. Inga byråer, samarbetspartner, samarbetsbolag, eller anställningar skapas som resultat av det här avtalet och du har ingen befogenhet att binda Plex på något som helst sätt.
 3. Om något av det som ingår i det här avtalet är ogenomförbart eller ogiltigt ska den delen begränsas eller tas bort i minsta möjliga mån som krävs för att det här avtalet i övrigt ska råda med full verkan och vara möjligt att efterfölja.
 4. Detta avtal kan inte omplaceras, överföras eller sublicenseras av dig om inte Plex gett sitt skriftliga medgivande. Plex kan överföra, omplacera eller delegera avtalet och dess rättigheter och skyldigheter utan medgivande.
 5. Om Plex misslyckas med att uppfylla någon rätt eller något innehåll som beskrivs i det här avtalet kommer det inte att resultera i ett avstående eller något annat ombesörjande.
 6. Detta avtal ska tillämpas och tolkas i enlighet med lagar i staten Kalifornien, som om det skapats inom Kalifornien mellan två medborgare, och parterna lyder under exklusiv jurisdiktion inom Superior Court of Santa Clara County och United States District Court I norra Kalifornien. Utöver föregående mening, men utan hinder för Plex rätt att söka domstolsföreläggande eller annat skäligt friande i domstol eller tillräknelig jurisdiktion, ska alla tvister med avseende på det här avtalet hänvisas till en medlare som tillhör Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (”JAMS”). Medlaren ska väljas enligt överenskommelse mellan båda parter. Om de båda parterna inte kan komma överens om en medlare inom trettio (30) dagar efter det att initierande parti skriftligt informerat det andra partiet om att det planerar att söka medling, ska parterna enskilt välja varsin medlare som tillhör JAMS, medlarna ska sedan gemensamt utse en tredje medlare som ska lösa konflikten. Medlarens skriftliga beslut är slutgiltigt och bindande för parterna. Medlingsprocessen ska genomföras och höras i Santa Clara County, Kalifornien på engelska och enligt JAMS regler (samt administreras av JAMS). Vid alla handlingar eller processer för att upprätthålla rättigheter som ingår i det här avtalet blir det segrande partiet berättigat att få tillbaka kostnader och advokatsavgifter från det andra partiet. Ett separat skriftligt licensavtal eller en föreskrift som skrivits under av Plex och dig eller ditt företag, din arbetsgivare eller huvudman kan föreskriva andra villkor som gäller för sig, inklusive villkor kring priser, betalning, leverans, konfidentiella uppgifter, supporttjänster och liknande. Du är själv ansvarig att se över sådana villkor med ditt företag, din arbetsgivare eller huvudman. I de fall villkor säger emot varandra ska villkoren i det separata licensavtalet ersätta villkoren i det här avtalet.
 7. Båda parter godkänner att det här avtalet är ett komplett och exklusivt samförstånd från båda sidor och att det står över och prioriteras över alla tidigare skrivna eller muntliga överenskommelser, kommunikationer och andra kontrakt som rör ämnet i det här avtalet.